Open

01

22
Gener
Dissabte
1a Open Kàrting Velocitat 2022

02

12
Febrer
Dissabte
2h Open Kàrting Resistència 2022

 

19
Febrer
Dissabte
2a Open Kàrting Velocitat 2022

07

30
Juliol
Dissabte
3a Open Kàrting Velocitat 2022

08

28
Agost
Diumenge
4a Open Kàrting Velocitat 2022

10

02
Octubre
Diumenge
4h Open Kàrting Resistència 2022

 

16
Octubre
Diumenge
5a Open Kàrting Velocitat 2022

11

01
Novembre
Dimarts
6a Open Kàrting Velocitat 2022

 

20
Novembre
Diumenge
7a Open Kàrting Velocitat 2022

12

03
Desembre
Dissabte
8h Open Kàrting Resistència 2022

 

18
Desembre
Diumenge
8a Open Kàrting Velocitat 2022